OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Girit ile ilgili Tezler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:02

ARAŞTIRMA ESERLER

Açıkel, Ali. (2004). “Osmanlı Ulak-Menzilhâne Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhânesi (1690-1840), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/2, İzmir, 1-33.

Afyoncu, Erhan. (2009). Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe

Yayınevi, 3. Basım, İstanbul.

Afyoncu, Erhan, Önal, Ahmet, Demir, Uğur. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri

İsyanlar ve Darbeler, Yeditepe Yayınevi, İstanbul.

Ágoston, Gabor. (2000). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Harp Endüstrisi ve Barut

Teknolojisi (1450-1700)’, Osmanlı, (ed. Güler Eren), c. 6, Ankara, 621-632.

Alikılıç, Dündar. (2002). XVII. Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı ve Törenleri, (Basılmamış

Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Alikılıç, Dündar. (2002). “Osmanlı Saray Teşrifatı ve Törenleri”, Türkler, c. 9, Ankara,

875-886.

Altunan, Sema. (2002). “Osmanlı Devleti’nde Haberleşme Ağı: Menzilhâneler”, Türkler,

c. 10, Ankara, 913-919.


144

Altunan, Sema. (2006). “XVII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş Köyler”, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 25/39, Ankara, 75-99.

Antonov, Aleksandır. (2002). “Bulgar Topraklarında Kurulan Menzil Sisteminin

Organizasyonu (XVI.-XVII. Yüzyıllar), Türkler, c. 10, Ankara, 927-933.

Aydüz, Salim. (1998). Osmanlı Devleti’nde Tophâne-i Âmire ve Osmanlı Top Döküm Teknolojisi (XIV-XVI Yüzyıllar), (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aydüz, Salim. (1999). “Osmanlı Devleti’nde Ateşli Silah Sanayii ve Top Döküm

Teknolojisi (1453-1566)”, Osmanlı, (ed. Güler Eren), c. 6, Ankara, 633-645.

Aydüz, Salim. (1999). “Tophâne-i Âmire ve Müştemilâtı”, Osmanlı, (ed. Güler Eren),

c.6, Ankara, 646-659.

Aydüz, Salim. (2004). “Osmanlı Askeri Teknoloji Tarihi: Ateşli Silahlar”, Türkiye

Araştırmaları Literatür Dergisi, 2/4, 265-295.

Baykal, Ebru. (2008). Osmanlılarda Törenler, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Bilici, Faruk. (2002). “XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İki Savaş Anatomisi: Saint-Gotthard ve Kandiye”, XIII. Türk Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999/Ankara, Bildiriler, c.3/1, TTK, Ankara.

Black, Jeremy. (2003). Top, Tüfek ve Süngü Yeniçağda Savaş Sanatı 1453-1815, (çev.

Yavuz Alogan), Kitap Yayınevi, İstanbul..

Çelik, Bülent. (2002). Osmanlı Seferlerinin Lojistik Sorunlarına Kentli Esnafın Getirdiği Çözümler Orducu Esnafı, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çelik, Şenol. (1999). “Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs Seferi’ndeki Asker ve Zahire Naklinde İçel Sancağı’nın Rolü”, İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 24-27 Kasım 1998/Gazimağusa, Türkçe Bildiriler, c. II. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Gazimağusa, 107-125.145
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:03

Çelik, Şenol. (2002). “Osmanlı Padişahlarının Av Geleneğinde Edirne’nin Yeri ve Edirne Kazasındaki Av Alanları (Hassa Şikâr-gâhı), XIII. Türk Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999/Ankara, Bildiriler, c. 3, TTK, Ankara, 1-15.

Çelik, Şenol. (2008). “Osmanlı Sefer Organizasyonunda Orducu Esnafı ve İstanbul

Orducuları”, Eski Çağ’dan Modern Çağ’a Ordular, Kitabevi, İstanbul, 355-386.

Çelik, Şenol. (2007). “Orducu”, DİA, c. 33, İstanbul, 370-372.

Çetin, Birol. (2001). Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900, Kültür

Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Çetin, Cemal. (2004). XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Konya Menzilleri, (Basılmamış

Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çetin, Cemal. (2007). “İşlevleri ve Özellikleri Bakımından Konya Menzilleri (XVII.- XVIII. Yüzyıllar)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 21, Konya, 295-343.

Çetin, Cemal. (2009). “Menzilhânelerin Müştemilatlarına ve Tefrişlerine Dair Birtakım

Gözlemler”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, Konya, 43-59.

Çolak, Songül. (2010). “ Aziz Efendi’nin Risalesine Göre 17. Yüzyılda Osmanlı Merkez

Ordusunun Durumu”, History Studies, Volume 2/2, 101-112.

Çürük, Cenap. (1993). “Çadır Mehterleri”, DİA, c. 8, İstanbul, 165-166.

Daşçıoğlu, Kemal. (2007). İskân, Suç ve Ceza Osmanlı’da Sürgün, Yeditepe Yayınları,

İstanbul.

Demireğen, Ahmet Kerim. (2006). Kanuni Sultan Süleyman'ın Sigetvar seferi (hazırlıklar ve fetih), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Dinçer, Ferruh, Yaşar, Aşkın. “Osmanlı Döneminde Atlı Sporlar”, Türkler, c. 10, Ankara,

616-624.

Erdoğan, Meryem Kaçan. (2001). “II. Viyana Kuşatması”, (Basılmamış Doktora Tezi),

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.146Ertaş, Mehmet Yaşar. (2000). 1715 Mora’nın Fethinde Osmanlı Sefer Organizasyonu,

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2007). Sultanın Ordusu (Mora Fethi Örneği 1714-1716), Yeditepe Yayınevi, İstanbul.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (1997). “XVIII. Yüzyıl Başlarındaki Rumeli’deki Menzillerin Askeri Fonksiyonları”, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, Manisa, 91-98.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (1999). “Osmanlı Devleti’nde Sefer Organizasyonu”, Osmanlı, (ed.

Güler Eren), c. 6, s. 590-597.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2005). “Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu”,

OTAM, S. 18, s. 137-149.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2008). “Osmanlı Savaş Organizasyonunda Zorlu Bir Süreç: Ordunun Toparlanması”, Türklük İncelemeleri Dergisi, Prof. Dr. Mücteba İlgürel’e Armağan, Sayı 19, s. 211-233.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2008). “Osmanlı Ordularının Geçiş Güzergahı Olarak Gelibolu”,

Çanakkale Tarihi, II, İstanbul, 887-897.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2011). “Savaşlarla Şekillenen Yollar: Osmanlı Devleti’nde Yol

Sistemi”, CIEPO 6. Ara Dönem Sempozyumu, 14-17 Nisan 2011/Uşak, Bildiriler,

c. I, İzmir, 625-652.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2012). “Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde Gazâ”, Tarih

İncelemeleri Dergisi, XXVII/1, s. 79-100.

Ertaş, Mehmet Yaşar. (2014). “17. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Donanmasının Yönetim Sorunu: Kaptan-ı Deryalık Gailesi”, Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu 26-29 Eylül 2013/İstanbul, Türk Denizcilik Tarihi Bildiriler, c. 6, TTK, 195-220.

Ertuğ, Zeynep Tarım. (1999). “Osmanlı Devleti’nde Resmi Törenler ve Birkaç Örnek”,

Osmanlı, (ed. Güler Eren), c. 9, Ankara. 133-142.

147
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:04

Finkel, Caroline. (1988). The Admimistration of Warfare: the Ottoman Military

Campaings in Hungry 1593-1606, Viyana.

Genç, Serdar. (2012). Osmanlı-Safevi Savaşlarında Sefer Organizasyonu ve Lojistik 1722-1725, (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Genç, Serdar. (2011). “XVIII. Yüzyıl Şark Seferlerinde Van Gölü’nde Ulaşım”, CIEPO

6. Ara Dönem Sempozyumu 14-16 Nisan 2011/Uşak, Bildiriler, c. 3, İzmir, 1405- 1413.

Genç, Serdar. (2012). “III. Ahmet Dönemi İran Seferlerinde Nakliyenin Sağlanması ve

Nakliye Vasıtaları (1722-1725)”, History Studies, Volume 4/1, 235-249.

Genç, Hacı Ali. (2006). XVI. – XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Ordularının Sefere Gidiş Merasimleri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Gölen, Zafer. (2001). Osmanlı Devleti’nde Baruthâne-i Âmire, (Basılmamış Doktora

Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Gölen, Zafer. (2002). “Osmanlı Barut Üretim Merkezi: Baruthâne-i Âmire”, Türkler, c.

10, Ankara, 136-144.

Gürkan, Emrah Sefa. (2012). “Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi”, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, S. 33, Ankara, 173- 204.

Halaçoğlu, Yusuf. (2002). Osmanlı İmparatorluğunda Menzil Teşkilatı ve Yol Sistemi,

Ankara.

Halaçoğlu, Yusuf. (1981). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı

Mülahazalar”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, II, İstanbul, 123-132.

Halaçoğlu, Yusuf. (2004), “Menzil”, DİA, c. 29, 159-160.

Hathaway, Jane. (2002). “Osmanlı Mısırı’nda Yerli ve Askeri Unsurlar ve Yeniçeriler”,

Türkler, c. 10, Ankara, 172-179.
148İlgürel, Mücteba. (1979). “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahların Yayılışı”,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 32, İstanbul, 301-317.

İnce, Yunus. (2013). Osmanlı Barut Üretim Teknolojisinde Modernleşme: Azadlu Baruthanesi (1794-1878), (Basılmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

İnce, Yunus. (2013). “Osmanlı Devleti’nde Barutun ve Ateşli Silah Kullanımının Yaygınlaşması”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları, Prof. Dr. Nejat Göyünç Hatıra Kitabı, Konya, 503-523.

İpcioğlu, Mehmet. (1989). Kanuni Sultan Süleyman’ın Estergon Seferi, (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Selçuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

İşbilir, Ömer. (1996). XVII. Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve Lojistik Meseleleri, (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İşbilir, Ömer. (2002). “Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali: I. Ahmet Devri İran Seferleri

Örneği”, Türkler, c. 10, Ankara, 151-158.

İşbilir, Ömer. (2007). “ Savaş ve Bölgesel Ekonomi: İran Savaşlarında Doğu Karadeniz

ve Doğu Anadolu”, OTAM, S. 21, Ankara, 19-40.

İşbilir, Ömer. (2003). “Mekkâre”, DİA, c. 28, 554-555.

Kafadar, Cemal. (2010). İki Cihan Âresinde Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, (yay. haz.

Mehmet Öz, çev. Ceren Çıkın), Birleşik Yayınevi, Ankara.

Kafadar, Cemal. (1996). “Gazâ”, DİA, c. 13, İstanbul, 427-429.

Karagöz, Hakan. (2008). 1737-1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad’ın Geri Alınması, (Basılmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Karagöz, Hakan. (2011). “Osmanlı ve Avusturya Ordularının 1739 Belgrat Kuşatması’nda Kullandıkları Toplar ve Topların Tahrip Güçleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 51, İstanbul, 73-101.
149
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:05

Karagöz, Hakan. (2013). “ Venedik (1716) ve Habsburg (1716-1717) Seferlerinde Vidin Şehrinin Askeri ve Lojistik Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30/2, Ankara, 83-116.

Kazalak, Kadir, Gündüz, Tufan. (2003). “II. Osman’ın Hotin seferi (1621)”, OTAM, S.

14, Ankara, 129-144.

Kılıç, Remzi. (1999). “Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’nde (1533-1535) Doğu

ve Güneydoğu Anadolu’daki Gelişmeler”, Bilig Dergisi, S. 9, Ankara, 115-131.

Koç, Ümit. (2012). “XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Çavuşluk Teşkilatı”, Fırat

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12/2, Elazığ, 395-420.

Konuk, Yunus Emre. (2005). Sultan IV. Murad’ın Bağdad Seferi ve Kasr-ı Şirin Antlaşması, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Köprülü, M. Fuat. (1959). Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, Ankara.

Kurtaran, Uğur. (2012). “Osmanlı Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik”, Turkish

Studies, Volume 7/4, 2269-2286.

Küpeli, Özer. (2010). “Irak-ı Arap’ta Osmanlı-Safevi Mücadelesi (XVI.-XVII.

Yüzyıllar), History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı, 227-244.

Levend, A. Sırrı. (1956). Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavâtnâmesi,

Ankara.

Lowry, Healt W. (2010). Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı, (çev. Kıvanç

Tanrıyar), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Majer, Hans Georg. (1981). “17. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı ve Avusturya Ordularının

Seferlerdeki Lojistik Sorunları”, Osmanlı Araştırmaları, II, İstanbul, 185-194.

Murphey, Rhoads. (2007). Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, (çev. M. Tanju Akad),

Homer kitabevi, İstanbul.

Murphey, Rhoads. (1979). The Functioning of the Ottoman Under Murad IV (1623-

1639), (Doktora Tezi), Chicago University, Chicago.150Müderrisoğlu, M. Fatih. (2002). “Menzil Kavramı ve Osmanlı Devletinde Menzil

Yerleşimleri”, Türkler, c. 10, Ankara, 920-926.

Onuk, Taciser. (2005). Osmanlı Çadır Sanatı (XVII-XIX Yüzyıl), Atatürk Kültür Merkezi

Başkanlığı Yayınları, Ankara.

Özçelik, Tarık. (2013). “Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı”, History

Studies, Volume 5/1, 287-310.

Özel, Oktay, Öz, Mehmet. (der.). (2005). Söğüt’ten İstanbul’a Osmanlı Devleti’nin

Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, İmge Kitabevi, Ankara.

Özünlü, Emine Erdoğan. (2010). “Osmanlı Ordusunun Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: Terakki Tevcihi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume 3/11, 2010, 238-244.

Polat, Süleyman. (2013). “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısı ve XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Doğu Seferlerinde Cizre’nin Yeri”, AÜDTFC Tarih Araştırmaları Dergisi, 32/53, Ankara, 249-263.

Şahin, İlhan. (1981). “1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memur Edilen Yeni-il ve Halep Türkmenleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 33, İstanbul, 227-236.

Sak, İzzet-Çetin, Cemal. (2009). “XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve Fonksiyonları: Akşehir Menzilleri Örneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 16, 179-221.

Şakul, Kahraman. (2003). “Osmanlı Harbiyesi Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi”,

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 529-571.

Şakul, Kahraman. (2010). “Batı’da ve Türkiye’de Yeni Askeri Tarihçilik”, Toplumsal

Tarih, S. 198, s. 31-36.

Şayin, Cevat-Yıldız, Gültekin. (2012). Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak: Yeni

Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.151
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:06

Sevinç, Tahir. (2010). 1695 ve 1696 Avusturya Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik, (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Sevinç, Tahir. (2010). “1695 Sakız Seferi’nde Organizasyon ve Lojistik” SDÜ Fen

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 21, Isparta, 59-79.

Seyyid, Muhammet. (2002). “Osmanlı Askeriyesinde ve Askeri Tarihinde Mısır’ın Yeri”,

Türkler, c. 10, Ankara, 159-171.

Sezgin, İbrahim. (2002). “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Baruthâneler ve Barut İmalatı”,

Türkler, c. 10, Ankara, 145-150.

Şimşirgil, Ahmet. (2012). Slovakya’da Osmanlılar Türk Uyvar (1663-1685), KTB

Yayınları, İstanbul.

Türkmen, Mustafa Nuri. (2003). “XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin Ekonomik Yönü ve

Katkısı”, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 22/34, Ankara, 135-140.

Üçel-Aybet, Gülgün. (2010). Avrupalı Seyyahlar Gözüyle Osmanlı Ordusu (1530-1699),

İletişim Yayınları, İstanbul.

Üçel-Aybet, Gülgün. (2002). “XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyal İlişkiler”,

Türkler, c. 10, Ankara, 359-364.

Ünal, Mehmet Ali. (2007). Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta. Ünal, Mehmet Ali. (2011). Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul. Ünal, Mehmet Ali. (2011).
“Evliya Çelebi’ye Göre Bir Osmanlı Veziri: Seydi Ahmet
Paşa”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, 1-24.

Ünlü, Barış. (2011). Osmanlı Bir Dünya İmparatorluğunun Soy Kütüğü, Dipnot

Yayınları, Ankara.

Wittek, Paul. (1947). Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu, (çev. Fahriye Arık), Şirketi

Mürettibiye Basımevi, İstanbul.

Woodhead, Christine. (1999). “Osmanlı Gazâvatnâmesi”, Osmanlı, (ed. Güler Eren), c.

7, Ankara, 128-133.


152Yağcı, Zübeyde Güneş. (2002). “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Menziller ve Menzilhâneler: İznik Menzili ve Menzilhânesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, Isparta, 17-33.

Yıldırım, Mehmet Zahit. (2002). “1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar

ve Aksaklıklar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/1,

Afyon, 139-153.

Yıldıran, İbrahim. (2002). “Türk Kültüründe Atlı Hedef Okçuluğu Olarak Kabak Oyunu

ve Osmanlılardaki Görünümü”, Türkler, c. 10, Ankara, 625-634.

Yıldız, Cengiz. (2002). “Türk Kültür Tarihinde Kahve ve Kahvehane”, Türkler, c. 10,

Ankara, 635-639.

Yıldız, Gültekin. (2009). Neferin Adı Yok Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı

Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum (1836-1839), Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Yıldız, Hakan. (2000). 1711 Prut Seferi’nin Lojistik Faaliyetleri, (Doktora Tezi),

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, Hakan. (2006). Haydi Osmanlı Sefere: Prut Seferi’nde Organizasyon ve Lojistik,

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
153
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 6457
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: OSMANLI NEFERİ VE SAVAŞ (1593-1699) İsmail GÜNTAN

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 13 May 2020, 14:07

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İsmail GÜNTAN

Doğum Yeri ve Tarihi : İzmir / 18.07.1988

Lisans Üniversite : Pamukkale Üniversitesi

Elektronik posta : ismailguntan@gmail.comMa ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir