1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

BEGAKİ SOYU VE GİRİT KANDİYE Zafer BEGAKİS

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2019, 11:34
gönderen eyuphuseyin
BEGAKİ SOYU VE GİRİT KANDİYE

Kandiye’de Horasanî Derviş Ali vakfına dâ’ir Numara 419 Kandiye sancağı mülhakatından Pezye kazâsına tâbi‘ Voni karyesinin Horasanî Derviş Ali’nin tekyesi evkafından olduğu geçende gönderilen kurrâ vakıfnâmeleri meyanında bulunan bin altmış (1060/1650) tarihli vakıfnâmede gösterilmiş ise de karye-i mezkûrenin hâs-ı hümâyûn dâhilinde idüğü irade bulunub tetebbu‘ edilen defter-i hâkânî mündericatından anlaşıldığından bahisle su’âl-i mu‘âmeleyi hâvî Girid vilayet-i celilesinden meb‘ûs tahriratın gönderildiği beyan-ı âlisiyle icrâ-yı îcâbı ba-tezkere-i sâmiye emr ve iş‘âr buyurulmuş ve ba‘dehu icabına bakılmak üzere vakf-ı mezkûrun bin altmış tarihlü nezaret-i celileleri cihat kaleminde mukayyed olan vakfiyyesi suretinin celbine lüzum göründüğü kuyud-ı hâkâni kaleminden ifade kılınmış olmağla mezkur vakfiye suretinin irsali vergi emanet-i behiyyesinden 7 Receb sene 99 (25 Mayıs 1882) tarihi ve 12 numarasıyla varid olan tezkerede beyan ve iş‘âr olunmuş ve kuyûda lede’lmürâca‘a Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda Horasan oğlu nâm-ı diğer Bektaşiler tekyesi vakfından vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişin ve tevliyeti 4 M sene 1275 (14 Ağustos 1858) tarihli Ali Zeynelabidin Efendi’nin ba-berat-ı âli uhdesinde olub vakf-ı mezburun bir kıt‘a vakfiyyesi dahî mukayyed bulunmuş olduğundan ber mûcib-i iş‘âr vakfiye-i mezkûrun kaydından musaddak suretinin bi’l-istinsâh emânet-i müşarünileyhâya irsalini mutazammın tezkere-i mezkûre cevab-ı âli-i nezaretpenahilerinin tastiri ferman buyurulmak tevaffuk eder fî 27 Receb sene 99 (14 Haziran 1882) fî 10 Şa‘bân sebe 99 (27 Haziran 1882) yazıldı.[/size]

Re: BEGAKİ SOYU VE GİRİT KANDİYE Zafer BEGAKİS

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2019, 17:53
gönderen eyuphuseyin
72044329_2190325444604746_2581463382859186176_n.jpg
72044329_2190325444604746_2581463382859186176_n.jpg (35.87 KiB) 2178 kere görüntülendi
Hasan Mevlüdaki, Zehra Çobanopola, İbrahim Halilaki, Cemali Marovaoğlu, Hüseyin Kenanaki, Hasan Kurdaki, Mustafa Kademaki, Mustafa Karanfilaki, Nisanaki Ali Bey, İbrahim Dağ Hasanaki eytamlarına verilen meblağları gösterir.
Zafer Begakis'den alıntıdır.