GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Cevapla
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 27 Eyl 2019, 23:08

GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ
Cemal KURNAZ

Selim Sırn Paşa Kandiye'de doğdu (1260/1844). Konya'dan Girit'e göçen
bir Türk ailesine mensuptur. Babası Helvacızade Salih Tosun Efendi'dir. ı Sırn
Paşa on iki yaşındayken babası öldü, onu ve kardeşlerini büyük babası büyüttü.2
Sım Paşa, önce Kandiye alimlerinden Cevrl Efendi'den ders aldı. Hanya'ya
gitti (1277/1860). Burada Evkaf katipliğinde bulundu. Daha sonra bir süre
İstanbul'da kaldı. Yenişehir Fener'de meclis katipliği yaptı. Tepedelenli-zade İsmail Rahmi ve Hasan Tahsin Paşa'ların divan efendiliğini ve eski sadrazamlardan
Edhem Paşa'nın Yanya valiliği sırasında özel katipliğini yaptı. Yanya vilayeti
mektupçu yardımcılığına atandı (1284/1867). Edhem Paşa'nın İzmir valisi Hekim
İsmail Paşa (1807-1879)'ya tavsiyesiyle Aydın vilayeti mektupçu yardımcılığına
tayin edildi (1285/1868). Prizren vi layeti mektupçuluğuna atandı (1286/1869)3.
Birkaç yıl sonra İstanbul'a geldi. Tuna vilayeti mektupçuluğu (1289/1872), Bihke
(1293/1876), -Rumeli beylerbeyi payesiyle- İzvornik ve sonra da Vidin'de
mutasarrıflık yaptı.

*
2
3
Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
Mehmet Tahir, Osmanlı Müellijleri, Haz. A. Fikri Yavuz-Ismail Özen, C. II, İst. 1972, s.
368-69; Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanf, Haz. Nuri Akbayar-Seyit Ali Kahraman, C. V,
İst. 1996, s. 1507-8; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İst. 1970, s.
1700; Nail Tuman, Tulıfe-i Nailf, C. I, MEB. Türk Ansiklopedisi Ktb. No. B/870, s. 424.
Sırrı Paşa'nın bazı kardeşleri hakkında bilgi sahibiyiz. Ağabeyi Mehmed Efendi Kandiye'de
yağ ticaretiyle hayatını geçirmiştir. Diğer ağabeyi Fuat Paşa ise, Bilecik ve Kütahya
valiliklerinde bulunmuştur. Kütahya'da Yeşil Cami, idadi mektebi, hükümet konağı, şehir
içinde dere rıhtımları ve mesire yerleri yaptırmıştır. Şehrin imanndaki katkılarından dolayı
burada bir heykeli yapılmıştır (Nezih Neyzl, Kızıltoprak Hatıraları, İst. 1993, s. 50, 55-
56). Bir diğer kardeşi Mustafa Nuri Paşa (1851-1923), 1876 Meclisinde zabıt katibi, Şurayı Devlet katibi, Girit, Bağdat ve Adana mektupçusu, Adana, Gelibolu, Sakız, Serez,
Dedeağaç mutasarrıfı, Musur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Ankara, İşkodra, Sivas valisi,
Hazine-i hassa nazırı ve senatör (1908-1922) olarak görev yapmıştır (Yılmaz Öztuna,
Devletler ve Hanedanlar, C. II: Türkiye (1074-1990), 2. bsk. Ank. 1996, s. 690). Fuat ve
Nuri Paşa'ların mezarları Rumelihisarı'ndadır (Nezih Neyzf, a. g. e., s. 55-56).
Sırrı Paşa'nın eşi Leyla Hanım, Prizren'Ie ilgili hatıralarını yayımlamıştır: Leyla Saz,
Haremin Içyüzü, Haz. Sadi Borak, İst. 1974, s. 298-319.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 28 Eyl 2019, 12:28

izinli olarak İstanbul'da iken, Rusya ile imzalanan antlaşma gereğince Varna ve Sumnu istihkamlarının silah ve mühimmattan arındırılması göreviyle komiser tayin edildi (1878).
Daha sonra Karesi mutasarrıfı ye Trabzon (1879), Kastamonu (1880), tekrar Trabzon (1880), Ankara (1881), Sivas (1883), Diyarbakır (184-85), Adana (1887-88), Bağdat (1888-89, 1890-95) valiliklerinde bulundu. Bağdat'tan Diyarbakır valisi ile becayiş yapti. Bu görevdeyken tedavi amacıyla izinli olarak İstanbul'a geldi. Ayni zamanda arazi-i seniyye komisyonu başkanlığı da yaptı.4
Vidin mutasarrıflığı sırasında askere erzak temini hususundaki gayretlerini takdirle karşılayan Plevne kumandanı Gazi Osman Paşa'nın padişaha arz etmesi üzerine, Bağdat valisi iken vezirlik rütbesi verildi.5
Birinci rütbe Osmani ye Mecidi nişanlarına sahipti. Diyarbakır valiliği sırasında, izinli olarak bulunduğu İstanbul'da kalb rahatsızlığından tedavi görmekteyken vefat etti (24 Cumadelahire 1313/ 12 Aralik 1895). Sultan II. Mahmud Türbesi haziresine gömüldü.6
Paşa, görevde bulunduğu vilayetlerde daima yararlı eserler meydana getirmeye çalışmış, yollar yaptırmıştır. Trabzon valiliği sırasında Samsun, Giresun ve Ordu'dan iç kesimlere yol bağlantısı sağlamıştır.7
Bağdat valiliği sırasında, halen kullanılmakta olan Sırriyye Barajını yaptırmıştır. Hindiye seddi'nin inşası ye Hille kanalının açılmasında önemli yardımı olmuştur.8 Bağdat'ta sürgün olarak bulunan Süleyman Paşa'nın söylediği şu tarih manzumesi, bu gerçeğin bir belgesidir:4 Sırrı Paşa'nın 1312'de yayınlanan Tabakat ye Athib-i MUlessirfn isimli eserinin sonunda
"Sahib-i Eserin Terceme-i Hali" basligi altinda maddeler halinde oldukga ayrmtih bir hayat
hikayesi eklenmistir (s. 26-30).
5 -Pasa'nin, vezaret riitbesi verilmesi ye bunun tizerine tesekkiir icin etek opmeye gelecegine
dair 20 Tesrin-i sand 1305 ye 30 Tesrin-i said 1305 tarihli iki telgraf metni icin bkz.
Mektabat-t Strri Patsa, 2. C., 1st. 1310, s. 12-13.
6 Inal, Son Asir Turk s. 1700-1701. Ibnulemin, Selim Sim Pasa'nin vefati tizerine
Terciiman-i Hakikat'te bir yazi yaytmlamistir (7 Kanun-i evvel 1311).
7 -13 Ey101 1300 tarihinde Ordu Kazasi dahilindeki Emirler mevkiinden kaza-yi mezkilr
civarinda kain Hamidiye kazasinda bulunan Sivas valisi Rif'at Pasa hazretlerine yazilan ve
Ordu yolunun acihsma katilmak icin Ahmed Sevki Efendi'nin veya diger birinin
giinderilmesi dilegini iceren bir yazi ye 8 Zilhicce 1301/17 Ey101 1300 tarihinde Ordu
yolunun konusmasi icin bkz. Trabzon valisi Sirri Pap Hazretlerinin Bazi
hamesini havi mecmua, Trabzon 1301, s. 83-87. Sirri Pasa'nin oglu Yusuf Rag Bel, Sivas valisi Halil Pasa'nin Giresun'a gelisini ve babasiyla beraber bir bayram havasi icinde bulustuklarim hatirlamaktadir (Neyzi, a. g. e., s. 54). Halil Rifat Pasa, "gidemedigin yer senin degildir" thistincesiyle yol faaliyetlerindeki basarisiyla taninmaktadir. Sim Pasa ile Sivas valiliginde halef-selef olmuslarsa da, aralari acilmis, tartisma basin yoluyla uzayinca Babiali duruma miidahele etmek zorunda kalmistir (ibnulemin Mahmud Kemal Inal, Son Sadrazamlar, ist. 1952, s. 1537)
8 Pasa'mn, Bagdat vilayeti meclis idare heyetine hitaben kanali ziyarete gelecegine dair yazi,
kanalin bildiren telgraf ve kanalın yapımından sorumlu şahsa teşekkür mektubu
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 28 Eyl 2019, 13:59

O servetçe şehir olan Irak'ın
Harab olmuştu kısm-ı bi-misali
Çöl olup bunca bustan u mezari'
Dağılmış idi zürra' ü ahali
Fırat mecrayı tebdil eylemişti
Bütün ma'müreler kalmıştı hali
Ahali ah u feryad ede dursun
Emir vermekte olsun Bab-ı ali
Edinmez idi hiç kimse vazife
Vülat-ı salife çün laubali
Cenab-ı Sırrı Paşa-yı mehamdan
Dokuz mah akdemi olunca vali
Be-fart-ı himmet-i Vali-i ali
Açıldı o sene Hille kanalı9
(1308/1890-91)
Sırrı Paşa, Aydın vilayeti mektupçu yardımcılığı görevinde iken, İzmir
valisi Hekim İsmail Paşa'nın küçük kızı, şair ve musikişinas Leyla SazlO ile
evlenmiştir. Bu evlilikten dört çocukları olmuştur:
YusufRazi Bel (1870-1945'ten
sonra), Vedat Tek (1873-1942), Nezihe Beler, Peride Ayni.l ı Sırrı Paşa'nın
9
lO
ll
ve Padişaha, Hille kanalının açılışı ve burada çekilen birkaç fotoğrafın gönderilmesi
hususunda bir yazı için bkz. Mektubat-ı Sırrı Paşa, C. 2, İst. 1310, s. 46-5 ı, 78-79.
Hille'ye akıtılması düşünülen su için açılan kanalla ilgili 26 Şubat ı 305 tarihli ve Hille
kanalının resmi açılışının ertelenmesiyle ilgili 8 Teşrin-i evvel 1306 tarihli iki telgraf
metni için ayrıca bkz. Mektubtit-ı Sırrı Paşa, C. 3, İst. ı 31 ı, s. 250-254.
Sırrı Paşa, bu şiirin, Hille kanalının açılışına dair Bağdat'ta bir zat tarafından söylendiği
söylerse de (Mektubtit-ı Sırrı Paşa, C. 3, s. 254), İbnülemin, bu zatın Süleyman Paşa
olduğunu belirtir (a. g. e., s. l70ı). Bilindiği gibi Süleyman Hüsnü Paşa (1838-ı892),
Tuna Balkan orduları başkumandanı iken savaşı kaybetmesi üzerine yargılanmış ve müşirlik
rütbesi alınarak Bağdat'a sürülmüştü (1878). ı4 yıl süren sürgün hayatının sonunda burada
vefat etmişti (TDEA, C. VIII, İst. 1998, s. 65). Sırrı Paşa'nın adını anmamasının sebebi,
herhalde Süleyman Paşa'nın saray nezdinde gözden düşmüş olmasıdır.
Şair ve bestekar Leyla Saz (1850-1936), Hekimbaşı Sakızlı İsmail Paşa'nın kızıdır. Çocuk
yaşta saraya alındı. Abdülmecid'in kızı Münire Sultan ile birlikte yetişti. Küçük yaşta şiir
söylemeye başladı. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'ndedir. Günümüze elli kadar şarkısı
ulaşmıştır. Eserleri: Solmuş Çiçekler, İst. ı 928 (Şiirler), Haremin İç yüzü, Haz. Sadi
Borak, İst. ı974 (TDEA, C. VII, İst. 1990, s. 471-472).
Sırrı Paşa'nın çocukları ve torunları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öztuna, a. g. e., s.
691. Sırrı Paşa'nın kızı Feride Ayni'nin kızının oğlu Nezih Halim Neyzi (d. ı 923), Sırrı
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 28 Eyl 2019, 14:03

]ikinci bir evlilik daha yapmışsa da, bu konuda yeterli bilgiye sahip değiliz.
Paşa'nın Diyarbakır ve Bağdat valiliği sırasında yanında bu ikinci hanımı bulunmaktadır.12 Sırrı Paşa'nın ikinci hanımından olan çocuklarından Kamuran
Bey'in adını bilmekteyiz.I3
Sırrı Paşa mizaç olarak titiz ve sinirli bir yapıya sahiptir.I4 Özellikle,
eserlerine yönelik eleştiriler karşısında çok tahammülsüz olduğu ve karşılık olarak
ağzına geleni söylediği bilinmektedir. IS
Nesrinin nazmından daha başarılı olduğu söylenir.I6 Esasen, manzum
eserleri pek fazla değildir. Rik'a yazısını kendine özel bir tarzda yazmaktadır.I7
Valiliği sırasında emrinde bulunanlardan bazıları nesrini ve yazısını taklit
etmişlerdir.
Eserleri:
[/size]

1. Şerh-i Akaid Tercümesi, Rusçuk, 1292.
Nesefi'nin Akaid'ine Taftazani'nin yaptığı Şerhi ve başiyelerinin tercümesi
olan eser, Sırrı Paşa'nın yayınladığı ilk kitabıdır. Kitap, 1 mukaddime (s. 1-76)
ve 4 cüzden maydana gelmiştir: Cüz-i evvel (s. 1-80), cüz-i sani (81- I60), cüz-i
salis (s. 161-240), cüz-i rabi (s. 241-322). Paşa, Tuna vilayeti mektupçusu iken
yayınlanmıştır.
2. Rü'yctü'Haha Dair Risaıe, RüSÇük, Tuna Vilayeti lv:iatb. 1293, 82 s.
Malışer gününde Hakk'ı görmenin mümkün olup olmadığına dair kelam
alimleri ile Mu'tezile'nin görüşlerini tartışan bir eserdir.
12
13
14
15
16
17
Paşa ailesine dair bazı hatıralarını kitap olarak yayımianmıştır (Kızıltoprak Hatıraları, İst.
1993).
Neyzi, a. g. e., s. 97. Leyla Hanım, Paşa'nın mektupçuluk ve valilik görevleri sırasında
Prizren, Tuna, Trabzon ve Kastamonu'da eşiyle birlikte bulunmuştur. Bağdat'a gitmeyişi,
hastalık veya bir başka sebeple midir, bilemiyoruz.
Kamuran Bey'in kabri, Rumelihisarı'nda, amcaları Fuat ve Nuri Paşa'ların yanındadır
(Neyzi, a. g. e., s. 51). Leyla Hanım hakkında yapılan bir televizyon programından sonra
Sırrı Paşa'nın ikinci hanımından gelen torunları Nezih H. Neyzi"yi telefonla arayıp
bulmuşlar. Meğerse, aynı devlet dairesinde çalışmaktaymışlar. Aynı toplantılarda
bulunmuşlar da, birbirlerinden haberleri yokmuş (Neyzi, a. g. e., s. 97-98).
Yemeğe düşkün olan Paşa'nın çavuş üzümünü soydurup, çekirdeklerini ayıklattıktan sonra
kaşıkla yemesi onun mizacı hakkında bir ip ucu sayılabilir (Neyzi, a. g. e., s. 55).
İbnülemin, a. g. e., s. 1703.
İbnülemin'in, Harputlu Abdülhamid Hamdi'nin oğlu Mehmed Kemalüddin Efendi'nin
Kaside-i Münferice Tahmisinin Şerhi'ne şarihinin arzusu üzerine "Sırrı Paşa'nın nesri
tarzında" bir takriz yazdığına bakılırsa (a. g. e., s. 861 ), nesirde gerçekten üs!Op sahibi
olduğu anlaşılır.
İbnülemin, Mehmed Nezih Bey (1839-1908)'den söz ederken, Giritli Sırrı Paşa tarzında
güzel rik'a yazdığım söylemektedir (a. g. e., s. 1194). Bu ifadeden, onun rik'ada üs!Op
sahibi bir hattat olduğu anlaşılmaktadır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattat/ar'da
"Rık'a yazısı güzel ve kendine mahsus bir tarzdadır." demektedir (2. bsk. İst. 1970, s. 760-
61)
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 28 Eyl 2019, 14:18

Eyler izhar bize sırr-ı fena fi'llahı
Sanma bihüde olur şu'leye pervane yakın47
Sevgilinin yanağında Hakk'ın nuru görünmektedir. O, ezelde Hakk'ın
cemalinin sırrına mazhar olmuştur. Görünüşü bakımından ince manalarla dolu bir
ledün kitabıdır, ibretle dolu güzel bir nüshadır:
Zahirdir anda nur-ı tecelli-i zü'l-Celal
Olmuş ezelde mazhar-ı sırr-ı cemal ruh
Pür-nükte bir kitab-ı ledündür şemaili
Bir nüsha-i nefise-i ibret-meal ruh48
Paşa, güllerde sevgilinin al al olmuş yanağını görür. Hem gül, hem de
yanak sayfasında görünen Hakk'ın kudretidir. Sevgilinin yanağındaki ben de, bu
düşünceden ayrı değildir; o, arifler Kabe'sinde Bilal-i Rabeşi'nin yanağının
nakşıdır:
Bir nazar eyle güllere bir ruh-ı al ali gör
Safha-i in ü anda kudret-i la-Yezali gör
Hali değil bu nükteden can gözün aç da hali gör
Ka'be-i arifinde nakş-ı ruh-ı Bilal'i gör49
Paşa, Hakk'ın kudretini anlamak istemeyenlere, biraz da şiiriyetten
uzaklaşarak şöyle seslenir: O şarlatanlara, geometri (hendese) taslayanlara söyle
de, petekteki kemali görsünler!
Söyle o şarlatanlara hendese taslayanlara
Var nazar et kovanlara nahledeki kemali gör50
Paşa, bir şiirinde hakiki sevgiliye şöyle niyaz eder: N'ola lütfedip ten-tedini
(sen beni göremezsin)51 örtüsünü kaldırsan da, aşıkların, eşi benzeri olmayan o
temiz cemalini görseler. Vahdet meclisi kurulsa da, Lahuti kadehler elden ele
dolaşsa, aşıkların bir kez olsun bu yolun adabını görseler. Gönül, mahviyyeti
mahvederek tevhit sırrına ermiştir. Fenafi'llah mülkünü nasıl zabtettiğini gelip de
görsünler. Hak ariflerinin kutsal dili ve ağzından çıkan gülbangin deminin nefahtü
fihi min ruhi (Ben ona ruhumdan üfledim)52 feyzi olduğunu görsünler.

4 7 Asar, 56; Mektfibat, ı 36.
48 Asar, 99-100.
49 Asar, 98.
so Asar, 98.
51 A'raf/143.
52 Hicr/29.
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5625
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: GİRİTLİ SlRRI PAŞA HAYATI, ESERLERi, ŞİİRLERİ Cemal KURNAZ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 28 Eyl 2019, 14:32

Ne var kaldırsan ihsanınla setr-i "len terani'yi
Cemal-i pak-i bi-emsal ü bi-eşbahi görsünler
Kurulsun bezm-i vahdet, devre çıksın cam-ı lahuti
Gelip aşıkların bir kerre resm-i rahı görsünler
Gönül kim mahv-ı mahviyyetle ermiş sırr-ı tevhide
Nasıl zabt eyliyor mülk-i fena fi'llahı görsünler
Dem-i gülhangi hem feyz-i "nefahtü fihi min ruhi"
Fem-i kudsi-zeban-ı arif-i bi'llahı görsünler
Canlar yakan bir Ya Hak narası vurarak masivayı yak da, ah şimşeğinin
ateşli tesiri ne imiş anlasınlar:
Urup bir na'ra-i can-suz-ı "ya Hak" masivayı yak!
Nedir te'sir-i ateş-tab-ı berk-ı ahı görsünler
Evvah "çok ah eden" demektir. Kuran'da Hz. İbrahim'in sıfatı olarak geçer.
Aynı zamanda, merhametli, imanı sağlam, din bilgisi geniş kimse" anlamlarına da
gelir. Sırrı Paşa, kendisini "evvah" olarak nitelediği beytinde, kendisini
anlamayanlara, mahşer gününde Allah'ın gufranına mazhar olur muyum olmaz
mı yım görsünler demektedir:
Olur olmaz mı yarın mazhar-ı gufranı Allah'ın
Huzur-ı izzetinde Sırri-i evvahı görsünler53
"Li-ma'allah", hadis olduğu rivayet edilen sözden alınmıştır: "Benim Allah
ile öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb melek, ne de bir peygamber öyle bir
yakınlığı elde edebilir." Paşa, gönülden mi, gözden mi, her nereden anlamışsa
anlamış, "li-ma'allah" hanmine ulaşan gizli bir yol bulmuştur:
Gönülden dideden nerdense artık Sırri fehm ettim
Harim-i 11-ma'allaha varır bir gizli rahın var54
Girit'in yetiştirdiği müstesna isimlerden birisi olan Sırrı Paşa, başarılı bir
yönetici ve kültür adamı olarak Osmanlı devletinin son dönemine damgasını
vurmuştur. Şiirleri, sayıca mensur eserleri kadar çok ve başarılı olmamakla
birlikte, Paşa'nın ~duygu ve düşünce dünyasını anlamamıza katkıda bulundukları
için önemlidirler. özellikle tefsir alanındaki eserleri üzerinde yapılacak mukayeseli
araştırmalar, onun farklı ve yeni yaklaşımını ortaya koyabilecektir.55

53
54
55
Asar, 112.
Asar, 151-52.
Bu konu ile ilgili bazı tez çalışmaları yapılmışsa da sadece künyelerini tesbit edebildik:
Isınail Borlak, Girit/i Sırrı Paşa ve Tefsir Ilmindeki Yeri, Ank. ilahiyat Fak. Ank. 1993;
Bayram Ali Öztürk, Girit/i Sırrı Paşa ve Tefsir ilmindeki Yeri, Erzurum ilahiyat Fak.
Erzurum, 1978
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir