1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Giritli Ahmet Muhtar Efendi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019, 08:29
gönderen eyuphuseyin
Giritli Ahmet Muhtar Efendi
images.jpg
images.jpg (56.67 KiB) 642 kere görüntülendi
Hayat Hikayesi
AHMED MUHTAR EFENDİ, Giritli

Tasavvufi mahiyetteki telif ve tercüme eserleriyle tanınan son devir Osmanlı edibi ve devlet adamı.Giridî Ahmed Muhtar Efendi veya sa­dece Muhtar Efendi olarak da bilinir.

Girit'in Hanya şehrinde doğdu.

Girit mu­hasebecisi Mustafa Kutbî Efendi'nin oğ­ludur.

Tahsilini Girit'te tamamladıktan sonra Girit ve Yanya'da bazı küçük me­muriyetlerde bulundu;

daha sonra istifa ederek İstanbul'a geldi.

Mektûbî-i Se­raskerî Odası mümeyyizliği, Erkân-ı Har­biye başkâtipliği, surre eminliği, Makam-ı Seraskerî Dairesi reisliği gibi üst kademe yöneticilikleri yaptı.

II. Meşru­tiyetin ilânından sonra Harem-i Şerîf-i Nebevî meşihatına tayin edilerek Hicaz'a gitti.

Burada iki yıl görev yaptıktan son­ra hastalanarak İstanbul'a döndü.

13 Eylül 1910'da vefat etti ve Fındıkzade'de bulunan evinin yakınındaki Molla Gürânî Camii hazîresine defnedildi.Daha son­ra, caminin yıkılması üzerine kabri Merkezefendi Mezarlığı'na nakledildi.Tercümeleri
Büyük ölçüde Muhyiddin İbnü'l-Arabînin tesiri altında kalan Ahmed Muh­tar onun

Mevâki'u'n-nücûm ve

Şüûnü'l-mescûn gibi anlaşılması güç ba­zı eserlerini tercüme etmiştir.Aynı za­manda şair olan müellif, önemli olaylar ve âbideler için tarih düşürmekte pek mahirdi.

Nitekim II. Abdülhamid devrin­de yapılan resmî binalarla ilgili tarihlerin çoğu ona aittir.

Alman İmparatoru Wilhelm tarafından Atmeydanında (Sul­tanahmet) yaptırılan çeşmeye düşürdü­ğü tarih, bu tür manzumelerinin en gü­zelidir.

Ahmed Muhtar'ın yukarıda adı geçen yayımlanmamış iki tercümesinin yanı sıra ahlâkî ve tasavvufi mahiyette birçok şiir ve tercümesi vardır.Yayımlanmış eserleri şunlardır:
Mir'âtü'ş-şühûd li-seyyidi'l-vücûd

Meârîc-i Seb'a

Sirâcü'l-vehhâc fî leyleti'l-mi'râc

Mehâsin-i Ahlâk

Âdâbü'l-mürîd

İnübâh-ı Kalb

İstimdâd

Mecâl-i Fikret

Hikmet-i Tefekkür


http://www.eskieserler.com/Eski/Eserler ... TR&ID=2626