Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) Cemal ATABAŞ

Girit ile ilgili Tezler
Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5002
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) Cemal ATABAŞ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 27 Eki 2019, 17:31

EK-4
Sava Paşa tarafından hazırlanıp Girit Genel Meclisine sunulan Girit’in 1301
(1885/1886) yılı ayrıntılı bütçesi.

Vilâyetin geçen üç yüz bir senesi muâmelât-ı mâliyesine dâir taraf-ı âli-i cenâb-ı
vilâyetpenâhiden meclis-i idâre-i vilâyete i‘tâ buyurulan lâyihanın suretidir.

Geçen üç yüz bir sene-i mâliyesi muhâsebe-i umûmiyesinin esbâb-ı mûcibesiyle beraber meclis-i idâre-i vilâyet tarafından zamân-ı in‘ikâdı müterakkıbü’l-hulûl olan meclis-i umûmiye ibrâz olunması Girit nizamnâme-i mahsûsasında münderic mecâlis idâre nizamnâmesinin yirminci maddesi ahkâmı iktizâsından olmasıyla muhâsebe-i umûmiye-i mezkûrenin bi’t-tertîb meclis-i idâreye i‘tâsı hakkında muhâsebe-i vilâyete ta‘limât-ı mukteziye i‘tâ kılınmış ve binâen aleyh mezkûr muhâsebenin bu günlerde verileceği derkâr bulunmuştur.

Zikr olunan muhâsebenin tetkîkince mûcib-i suhûlet olmak ve mal sandığının elân bulunduğu hâl-i zarûretin def‘i zımnında ittihâzı lâzım gelen tedâbir hakkında meclis-i idârenin nazar-ı dikkati celb edilmek üzere îzâhât-ı âtiyenin i‘tâsına lüzûm görünmüştür. Şöyle ki:

Bâb-ı âlîce tasdîk buyurulan muvâzene mûcibince sene-i merkûme açığına mahsûben vilâyet mal sandığına terk olunan gümrük hâsılatının nısfı dâhil olduğu halde sene-i merkûmenin 7.963.302 kuruşa tahmîn olunan vâridâtı 7.276.520 kuruş 11 para tahakkuk etmiş ve bundan 6.465.782 kuruş sekiz para bi’t-tahsîl âtîde münderiç cetvelden müstebân olacağı üzere 810.738 kuruş 3 para bakâyâ kalmıştır.

Cedvel 1

EK 5.png
EK 5.png (15.97 KiB) 243 kere görüntülendi
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5002
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) Cemal ATABAŞ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 27 Eki 2019, 17:34

TEZ 6.png
TEZ 6.png (2.32 KiB) 243 kere görüntülendi

Masârifât cihetine gelince kezâlik muvâzene-i musaddaka mûcibince sene-i merkûmenin 12.625.000 kuruşa tahmîn olunan masârifâtı 12.490.501 kuruş 9 para tahakkuk eylemiş ve bundan 9.606.551 kuruş 33 para bi’t-te’diye duyûn kalan 2.883.949 kuruş 16 paradan 900.000 kuruşu sarf olunmayan turuk ve limanlar tahsîsâtı ve 84.586 kuruş 6 parası meclis-i umûmînin fî 10 Hazîrân sene 300 tarihli kararnâmesi mûcibince zâid olmasından dolayı lağvolunan turuk me’mûrları maâşâtı tasarrufâtından hâsıl olup kusûrı olan 1.899.362 kuruş 36 para mal sandığının duyûnu kalıp masârifâtın mikdâr-ı muhammeni ile mütehakkık ve tesviye olunan mikdar ile duyûn kalan mikdarı âtîde münderic sûret-i muhâsebede gösterilmiştir.

Cedvel 2

EK 7.png
EK 7.png (11.95 KiB) 243 kere görüntülendi
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5002
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) Cemal ATABAŞ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 27 Eki 2019, 17:35


Sene-i merkûmenin vâridât-i muhammenesi vâridât-ı mütehakkıkasıyla lede’l- muvâzene 631.238 kuruş noksân zuhûr ederek mesârif-i muhammenesi masârifât-ı mütehakkıkasıyla muvâzene olundukta evvelâ dâhiliye kısmından 137.810 kuruş beş para sâniyen mâliye kısmından 536 kuruş sâlisen adliye kısmından 104.871 kuruş 25 para râbian asâkir-i zabtiyenin zâbitân ve neferâtı tahsîsâtından ve palaska ve fişenk esmânından ve mesârif-i kırtâsiye ile karakol ve hapishanelerde îkâd edilen kanâdîl masârifiyle îcâr bedelâtından 190.768 kuruş 35 para hamisen masârif-i mütenevvia kısmından 247.542 kuruş
25 para ki cem‘an 681.529 kuruş 10 para tasarrufât hâsıl olduğu ve bir de evvelâ asâkir-i zabtiye maâşâtından 53.196 kuruş sâniyen maârif tahsîsâtına ilâve olunan 500.000 sâlisen mecâlis için istikrâ olunan hâneler bedel-i îcârından ve me’mûrîn-i mülkiye harcırâhından ve aceze-i mahbûsîn ile cüzzâm fukarâsı muayyenâtından 44.987 kuruş 25 para ki cem‘an 598.183 kuruş 25 para fazla sarf olunduğu tahakkuk eder. Fazla olarak sarf olunan meblağ-ı mezkûr tasarrufât-ı mezkûreden lede’t-tenzîl muvâzene dâhilinde olan aklâm-ı muhtelife tasarrufâtından tesviye olunmak üzere maârif tahsîsâtına ilâvesi makâm-ı sâfiye hâsıl olmuştur. Aklm-ı mezkûrenin müfredâtı zîrde dercolunan üç kıt‘a cedvelde tasrîh olunmuştur
.

EK 8.png
EK 8.png (17.61 KiB) 243 kere görüntülendi
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Kullanıcı avatarı
eyuphuseyin
Site Admin
Mesajlar: 5002
Kayıt: 05 Haz 2019, 22:41
Konum: İstanbul
Teşekkür etti: 1098 kez
Teşekkür edildi: 27 kez
İletişim:

Re: Sava Paşa’nın Girit Valiliği (1885-1887) Cemal ATABAŞ

Mesaj gönderen eyuphuseyin » 27 Eki 2019, 17:39

EK9.png
EK9.png (16.88 KiB) 243 kere görüntülendi
EK 10.png
EK 10.png (8.65 KiB) 243 kere görüntülendi
Ma ida thelis na su ğo,oste va zis çe nase
Se hrisoprasina dendra,na thetis na kimase.

Sana ne dememi istersin,yaşayıp var olman için
Altın yeşili ağaçların altında,yatıp uyuman için

Cevapla

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir